Các sản phẩm túi lọc chất lỏng của công ty IME

Các sản phẩm túi lọc bụi của công ty IME

  • Túi lọc bụi
  • Túi lọc bụi Nomex
  • Túi lọc bụi PPS
  • Túi lọc bụi PE400
  • Túi lọc bụi PE500
  • Túi lọc bụi PE550
  • Túi lọc bụi PTFE
  • Túi lọc bụi chịu nhiệt
  • Túi lọc bụi chống tĩnh điện
  • Khung túi lọc bụi

Các sản phẩm lõi lọc